§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego okularydladzieci.com dostępnego pod adresem http://www.okularydladzieci.com.

2. Regulamin określa w szczególności:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,

- zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,

- warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Operatorem Sklepu Internetowego okularydladzieci.com jest firma Optiker Robert Wiertlewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Broniewskiego 26/67, 01-771 Warszawa, NIP: 952-182-33-70, Regon: 015451337,

4. Tel. (+48) 226135386 lub 504029605.

5. Operator Sklepu Internetowego okularydladzieci.com świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§ 2 DEFINICJE

1. Operator Sklepu, Sprzedający - Operator Sklepu Internetowego okularydladzieci.com, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu;

2. Użytkownik, Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca - Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep - Sklep Internetowy okularydladzieci.com dostępny pod adresem internetowym http://www.okularydladzieci.com.

6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Konto Użytkownika - miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego okularydladzieci.com oraz świadczy usługę "Newsletter".

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego okularydladzieci.com w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "złóż zamówienie bez zakładania konta". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

8. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,

Włączoną obsługę Java Script,

Aktywny adres e-mail.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://www.okularydladzieci.com/regulamin

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

Imię i nazwisko,

Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

Numer telefonu.

4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

Firmę,

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

Numer telefonu.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzający rejestrację. Jego otrzymanie kończy proces rejestracji Użytkownika. Prosimy o sprawdzenie poprawności podanych podczas rejestracji danych. W razie rozbieżności prosimy o kontakt lub zmianę poprzez Konto Użytkownika.

6. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.

7. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany § 11 Regulaminu.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

- przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

- spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

- potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry okularów wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań,

- wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

- wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

12. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.11 i 13 wynosi 14 dni.

§ 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego okularydladzieci.com.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.okularydladzieci.com. są: Sprzedający oraz Kupujący.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz

zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 20 sztuk tego samego lub podobnych towarów.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.

7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 11:00 - 19:00.

8. Przy realizacji zamówienia, które obejmuje soczewki progresywne oraz oprawki typu "patent" czas realizacji może się wydłużyć do 10 dni roboczych.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

dodania ich do koszyka,

wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.

kliknięcia przycisku "kupuję".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych sklepu okularydladzieci.com podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT odpowiedni dla wyrobu gotowego, którego częścią składową jest dany produkt.

14. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

15. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 13 pkt g.

16. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: biuro@optiker.pl

17. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu - indywidualnie dla każdego typu. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Operator Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

18. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.

19. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji o przesyłce pobraniowej (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 15.00), z zastrzeżeniem ust.7.

20. Informacje na temat punktów odbioru osobistego znajdują się na stronie: http://okularydladzieci.com/sklepy

21. Klient może zamówić w Sklepie okulary niestandardowe na zamówienie (o parametrach wykraczających poza oferowany na stronie okularydladzieci.com zestaw parametrów) przy spełnieniu następujących warunków:

a) Klient musi skontaktować się telefonicznie ze Sklepem i uzgodnieniu możliwości ich wykonania oraz ceny.

b) Zakup niestandardowych okularów na zamówienie możliwy jest tylko po dokonaniu przedpłaty.

c) sklep ma prawo odmówić przyjęcia realizacji zamówienia w przypadku, gdy z powodów technicznych wykonanie okularów o zadanych parametrach nie jest możliwe, lub jest niezgodne ze sztuką.

d) w przypadku zamówienia przez Klienta okularów niestandardowych na zamówienie, z uwagi na właściwości ściśle związaną z jego osobą ma zastosowanie § 7 pkt. 2.

22. Okulary korekcyjne są wyrobem gotowym, na którego cenę składa się suma cen oprawki oraz soczewek okularowych. Sklep nie umożliwia zakupu półproduktów (samych oprawek lub soczewek).

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

dostarczania prasy,

usług w zakresie gier hazardowych.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 1, skontaktować się z Operatorem Sklepu mailowo na adres: biuro@optiker.pl, lub telefonicznie pod nr tel.:

(+48 ) 226135386.

4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar powinien być opakowany tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

5. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe w ciągu 14 dni.

6. W przypadku zwrotu pieniędzy dla Klienta na zagraniczny rachunek bankowy, Operator Sklepu dokonuje przelewu wyłącznie z zaznaczoną opcją SHA, polegającą na tym że koszty banku wysyłającego pokrywa Operator Sklepu, a koszt księgowania operacji po stronie banku Klienta pokrywa Klient.

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy okularydladzieci.com oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 9. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy,

Przy odbiorze, czyli za pobraniem,

Przy odbiorze osobistym,

Kartą kredytową,

Przelewem SEPA, z możliwością zaznaczenia opcji SHA.

2. Dane do przelewu: Optiker Robert Wiertlewski, ul. Broniewskiego 26/67, 01-771 Warszawa

rachunek: PEKAO O. w Warszawie PL 64 1240 6159 1111 0010 6046 9020

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5. W przypadku płatności poprzez system SEPA, Kupujący oświadcza i zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatorów tych usług i będzie się do nich stosował.

6. W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 500 polskich złotych (PLN), Operator Sklepu zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych, pobraniowych.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego okularydladzieci.com, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 11. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

Imię i nazwisko,

numer zamówienia

opis niezgodności towaru z umową,

datę zakupu.

3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu.

5. Klient zobowiązany jest przesłać okulary razem z wypełnionym formularzem reklamacji do Operatora Sklepu, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane okulary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.

6. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez Optiker do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania okularów do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.

7. Sklep internetowy okularydladzieci.com nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

- pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)

- okulary uszkodzone i naprawiane przez klienta we własnym zakresie

- złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka, optometrystę lub lekarza okulistę

- brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka

- używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym

- doprowadzenie do ich mechanicznego uszkodzenia z przyczyn nie zawinionych przez producenta.

8. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane okulary mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w salonie firmy Optiker w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep prześle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy jest to niemożliwe z powodu wyczerpanych stanów magazynowych Klient otrzyma zwrot należności na konto bankowe lub kartę kredytową. Klient ma również możliwość wymiany okularów na inne w podobnej cenie lub droższe (dopłata różnicy w cenie).

10. Reklamacje dotyczące wad produktów mogą być składane w ciągu dwóch lat od daty zakupu na podstawie dowodu zakupu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.